dr inż. Sylwia Janiszewska, SIRTZ

Coraz częściej zdarzają się inwestycje na terenach poprzemysłowych, na których grunt zawiera niebezpieczne substancje. Każdy taki przypadek wymaga indywidualnej analizy oraz dobrania odpowiedniego planu i metody działania (remediacji). Wyboru tej ostatniej należy dokonać, biorąc pod uwagę m.in. rodzaj i stężenie zanieczyszczeń występujących na badanym terenie, jego budowę geologiczną i warunki występowania wód.

Grunt to dobry plan 

Przy procesie remediacji kluczową kwestią jest plan. Jeśli remediacja zostanie wcześniej odpowiednio zaplanowana i uwzględniona w projekcie danej inwestycji, pozwoli to ograniczyć liczbę niezbędnych zezwoleń i przede wszystkim da możliwość wyboru jednej z tańszych metod przeprowadzenia tego procesu.

Ekonomicznie i ekologicznie

Najbardziej ekonomicznymi sposobami remediacji są metody in situ. Polegają one na oczyszczaniu gruntów i wód bez konieczności wykopywania i wywozu znacznych ilości odpadów (zanieczyszczonego gruntu) poza teren inwestycji, wraz z jego zutylizowaniem.

Metody in situ charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami, przez co są szczególnie przydatne do oczyszczania dużych powierzchni. Są one również najbardziej ekologiczne, gdyż nie wiążą się z powstawaniem składowisk odpadów ani z zanieczyszczeniem środowiska w wyniku ich transportowania. Zastosowanie tych metod prowadzi do ostatecznego rozwiązania problemu zanieczyszczonego gruntu, a nie tylko do jego przesunięcia w inne miejsce. Dodatkowo można je wdrażać na terenach zurbanizowanych, przemysłowych, pod budynkami czy pod drogami. Charakteryzują się dużą skutecznością i w wielu przypadkach nie ustępują metodzie ex situ. Ważne jest jak najszybsze podjęcie decyzji o remediacji, gdyż daje to większe możliwości wyboru tańszych, ale wymagających więcej czasu na przeprowadzenie procesu oczyszczania,
metod in situ, które często udaje się połączyć z realizacją inwestycji.

Korzystna remediacja

Rozwój metod remediacji gruntów i wód gruntowych in situ nie tylko wynika z różnorodności lokalnych warunków gruntowo-wodnych i rodzajów zanieczyszczeń skażających naturalne podłoże gruntowe. To przede wszystkim efekt poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla metod ex-situ, przyczyniających się do wytwarzania dużej ilości odpadów, które następnie trzeba zagospodarować lub składować. Ważne jest natomiast, aby zakończyć remediację przed oddaniem obiektu do użytkowania, aby nie stwarzał zagrożenia dla ludzi i środowiska.