Remediacja nie taka straszna – czyli dlaczego warto wykonać oczyszczanie środowiska

Przegląd metod oczyszczania gruntów i wód gruntowych in situ

Czy zawsze trzeba usuwać zanieczyszczony grunt?

Analiza informacji niezbędnych do dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych

Opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących procedury oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych oraz zasad wyboru właściwego sposobu i technologii przeprowadzania remediacji

Badania geośrodowiskowe terenów poprzemysłowych na potrzeby rekultywacji i projektów zagospodarowania

Poradnik dotyczący analizy możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko

Remediacja środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego chlorowanymi związkami organicznymi z wykorzystaniem metod in situ

Wytwarzanie odpadów na budowach geotechnicznych – problemy formalne i ekonomiczne

Metody szacowania ryzyka – kluczowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC27001

Nowoczesne technologie rekultywacji skażonych gleb

Rekultywacja terenu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi na przykładzie Szpitala Bródnowskiego

Rozpoznanie zasięgu zanieczyszczeń wód podziemnych związkami chlorowcopochodnymi na przykładzie ujęć w Bornem Sulinowie i Nowej Dębie

Bezpłuczkowe wiercenia kolektorów pionowych - Wykorzystanie metod wiertniczych do wykonywania dolnych źródeł pomp ciepła, cz. 1

Biodegradacja ex situ gruntu z klasycznych gazowni skażonego węglowodorami ropopochodnymi

Uszczelnianie lagun

Fizykochemiczne aspekty oczyszczania zaolejonych gruntów z wykorzystaniem surfaktantów syntetycznych i biosurfaktantów

Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012

Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe

Raport o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2013 r.

Redukcja zawartości węglowodorów zanieczyszczających środowisko naturalne

Remediacja wód gruntowych za pomocą technologii PRB

Uwarunkowania organizacyjno-prawne procesów rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce

Zeszyty naukowe UP we Wrocławiu nr 576 Rolnictwo, Agronomy XCVI

Zeszyty metodyczne GDOŚ nr 1 Postępowania administracyjne `{`...`}` o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Mikroorganizmy w usuwaniu toksycznych barwników przemysłowych

Bioremediacja metali ciężkich i innych zanieczyszczeń z gleby oraz fitoremediacja

Biosorbenty stosowane w usuwaniu jonów metali ciężkich z zanieczyszczonego środowiska

Ryzosfera metalofitów i jej rola w procesie bioremediacji metali ciężkich

Wspomaganie procesów bioremediacji gleb zanieczyszczonych

Rola bakterii ureolitycznych w procesach biocementacji gruntów - aktualny stan badań

Podstawy i możliwości wykorzystania procesu biomineralizacji węglanu wapnia