Opinia geotechniczna – wytyczne


Czym jest opinia geotechniczna

Jedna z form określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego w zakresie:

 1. ustalenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa
 2. wskazania kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna – rozporządzenie

 1. prawo budowlane (art. 34 ust.3 pkt. 2 lit. d)
 2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (§ 3 ust. 3. pkt 1, § 8) – dalej Rozporządzenie
 3. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi – dalej Rozporządzenie Środowiskowe
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Opinia geotechniczna – kto sporządza

Projekt budowlany – opinia geotechniczna elementem każdego projektu budowlanego (art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. d Prawa budowlanego), podlega zatwierdzeniu w pozwoleniu na budowę

Projektant obiektu z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności uzależnionej od rodzaju obiektu. Projektant w zależności od skomplikowania obiektu i warunków geotechnicznych powinien współpracować z osobami o odpowiednich kompetencjach – projektantem wyspecjalizowanym w projektowaniu robót geotechnicznych, osobą posiadająca uprawnienie w specjalności geotechnika lub geologiem inżynierskim z uprawnieniami kategorii VI lub VII.

Art. 34 ust. 2 b Prawa budowlanego „Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, o których mowa w art. 15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej specjalności.” § 4 ust. 4 Rozporządzenia „Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.”

Zawartość opinii geotechnicznej – przykładowy wzór

Uwaga: poniższy wzór nie wyczerpuje wszystkich informacji koniecznych do zebrania i analizy
– zakres należy każdorazowo dostosować do wymagań Inwestora, specyfiki terenu i charakteru projektowanego obiektu

1. Strona tytułowa

 1. Tytuł opracowania – zwierający sformułowanie, że jest to opinia geotechniczna na potrzeby danej inwestycji
 2. Nazwa i adres podmiotu, który sporządził opinię
 3. Nazwa i adres podmiotu, który zamówił sporządzenie opinii oraz inwestora
 4. Data sporządzenia
 5. Podpis osoby sporządzającej opinię oraz wskazanie na numer i rodzaj uprawnień

2. Opis inwestycji

Ogólna charakterystyka inwestycji w zależności od obiektu budowlanego w tym:

 1. lokalizacja inwestycji, numery ewidencyjne działek geodezyjnych, adres
 2. opis obecnego i historycznego zagospodarowania terenu
 3. wykaz i lokalizacja planowanych obiektów
 4. charakterystyka planowanych obiektów
 5. położenie w stosunku do obszarów chronionych

3. Określenie przydatność gruntów na potrzeby budownictwa

Ocena przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa ze wskazaniem:

 1. czy jest możliwe posadowienie bezpośrednie
 2. czy wymagane będzie wzmocnienie podłoża lub posadowienie głębokie
 3. czy wymagane będzie badanie gruntu na obecność zanieczyszczeń (ryzyko występowania zanieczyszczeń)
 4. czy wymagane będzie wykonanie remediacji (stwierdzone zanieczyszczenie)

Ocenę te wykonujemy w oparciu o:

1. Charakterystykę warunków gruntowych:

 • sytuacja geomorfologiczna, zwłaszcza czy jest to obszar doliny/delty rzecznej, warunki hydrologiczne
 • budowa geologiczna z uwzględnieniem, układu warstw, ich litologii, genezy stratygrafii i tektoniki
 • charakterystyka gruntów w strefie oddziaływania obiektu
 • występowanie gruntów słabonośnych lub nasypowych
 • występowanie procesów geodynamicznych, w szczególności wietrzenia, deformacji filtracyjnych, pełzania, pęcznienia, osiadania zapadowego
 • występowanie intensywnych przekształceń antropogenicznych
 • występowanie eksploatacji górniczej w tym obszarów szkód górniczych, możliwych nieciągłych deformacjach górotworu

2. Charakterystykę warunków wodnych:

 • poziomy wód podziemnych w podłożu obiektu budowlanego
 • prognoza wahania wód podziemnych, wraz z ich możliwym maksymalnym poziomem
 • wpływ projektowanej inwestycji na zmianę warunków wodnych
 • chemizm wód podziemnych i ich ewentualny wpływ na elementy konstrukcji

3. Ocenę zanieczyszczenia podłoża gruntowego

(zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania to także ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów)

 • weryfikacja czy dany teren został wpisany do rejestru: bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku lub rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – jeśli tak wskazanie na konieczność wykonania remediacji
 • ustalenie czy były wykonane badania środowiskowe gruntu, jeśli tak ocena wyników badań
 • ustalenie czy na danym terenie była prowadzona działalność przemysłowa lub inna działalność mogąca być przyczyną zanieczyszczeń (lista działalności określona w Rozporządzeniu Środowiskowym) – jeśli taka działalność była prowadzona wskazanie na ryzyko występowania zanieczyszczeń gruntu i konieczność wykonania badań gruntu
 • w razie wątpliwości co do występowania ryzyka zanieczyszczenia gruntu można wykonanie przesiewowych badań środowiskowych gruntu łącznie z innymi badaniami geotechnicznymi

Powyższą ocenę wykonujemy na podstawie:

 • wyników badań geotechnicznych, jeśli były wykonywane,
 • dostępnych materiałów archiwalnych (Narodowe Archiwum Geologiczne, Centralna Baza Danych Geologicznych)
 • dokumentacji przechowywanej w archiwach administracji geologicznej
 • własnych materiałów archiwalnych
 • wizji terenowej
 • informacji z rejestrów publicznych w tym z:
  – o rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i rejestru szkód w środowisku (pytanie ze wskazaniem nr działki i adresu danego terenu do Generalnej   Dyrekcji Ochrony Środowiska, email: kancelaria@gdos.gov.pl, pomocniczo można sprawdzić samemu na geoserwis.gdos.gov.pl),
  – o rejestru obszarów i obiektów chronionych (geoserwis.gdos.gov.pl),
  – o rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (rejestr prowadzony przez Starostów – dane uzyskuje się na wniosek),
  – o rejestru udokumentowanych złóż, obszarów i terenów górniczych (portal Geologia – geologia.pgi.gov.pl, system MIDAS geoportal.pgi.gov.pl/midas-web),
  – o Bazy Podtopienia (portal Geologia- geologia.pgi.gov.pl, zakładka geozagrożenia, geoportal GUGiK – mapy.geoportal.gov.pl),
  – o Bazy SOPO (portal Geologia – geologia.pgi.gov.pl, zakładka geozagrożenia),
  – o Bazy BDGI (portal Geologia – geologia.pgi.gov.pl, zakładka budownictwo)

4. Określenie kategorii geotechnicznej projektowanych obiektów budowlanych

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia ustalenie kategorii geotechnicznej całego obiektu lub jego poszczególnych części objętego projektem budowlanym wraz z uzasadnieniem. W szczególności określenie skomplikowania warunków gruntowych proste, złożone, skomplikowane) oraz konstrukcji obiektu budowlanego

5. Podsumowanie

Wnioski z przeprowadzonej analizy i zalecenia:

 1. wskazanie zagrożeń geologicznych i antropogenicznych w strefie oddziaływania obiektu
 2. określenie zakresu badań na potrzeby rozpoznania podłoża gruntowego w kolejnych etapach prac projektowych,
 3. rekomendacje dotyczące sposobu projektowania obiektu budowlanego, szczególności w odniesieniu do sposobu posadowienia i ulepszenia podłoża
 4. wskazanie na:
 • brak zanieczyszczeń lub brak ryzyka ich występowania
 • ryzyko występowania zanieczyszczeń i konieczności badań gruntu w celu weryfikacji
 • występowanie zanieczyszczeń i konieczność remediacji

5) informacja odnośnie konieczności wykonania kolejnych opracowań:

 • dokumentacji badań podłoża gruntowego i zakresu badań
 • projektu geotechnicznego
 • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • projektu planu remediacj

6) zalecenie dotyczące sposobu i zakresu wykonania powyższych opracowań

Rekomendacje dotyczące sposobu rozpoznania podłoża gruntowego na dalszych etapach powinny zostać dostosowane do przyjętego sposobu, metodologii i harmonogramu projektowania.

6. Wykaz materiałów źródłowych

Wskazanie materiałów, z których skorzystano przygotowując opinię geotechniczną, w tym:

 • wykaz dokumentów zawierających wyniki badań
 • wykaz aktów prawnych
 • wykaz norm
 • wykaz instrukcji, wytycznych, zasad, poradników
 • wykaz wykorzystanej literatury
 • wykaz wykorzystanych geologicznych materiałów archiwalnych
 • wykaz stron internetowych
 • wykaz sprawdzonych rejestrów i baz danych

 

 

Instytut Remediacji wyraża zgodę na wykorzystanie tych wytycznych przez podmioty zamawiające lub wykonujące opinie geotechniczne.