Nasze postulaty

1. ujawnienie terenów
zanieczyszczonych
w publicznie dostępnych
rejestrach

2. zapobieganie
budowaniu
na terenach
zanieczyszczonych

3. zapobieganie wywożeniu
zanieczyszczonej ziemi
na nielegalne
składowiska

4. preferowanie remediacji
na miejscu zamiast ex situ
– gospodarka o obiegu zamkniętym

1. ujawnienie terenów
zanieczyszczonych
w publicznie dostępnych
rejestrach

2. zapobieganie
budowaniu
na terenach
zanieczyszczonych

3. zapobieganie wywożeniu
zanieczyszczonej ziemi
na nielegalne
składowiska

4. preferowanie remediacji
na miejscu zamiast ex situ
– gospodarka o obiegu zamkniętym

Token Architecture

Remediacja gruntów - Kodeks dobrych praktyk

Sprawdź czy teren jest w rejestrze terenów zanieczyszczonych

Zaplanuj remediację z wyprzedzeniem

Oceń grunt pod względem ewentualnych zanieczyszczeń

Oczyszczaj grunt na miejscu

Zgłoś zanieczyszczony lub potencjalnie zanieczyszczony teren do RDOŚ

Wywoź grunt legalnie

Token Architecture
Token Features

Instytut Remediacji

rekomenduje, aby w opinii geotechnicznej ocena przydatności gruntów na potrzeby budownictwa została określona nie tylko na podstawie warunków gruntowych i wodnych ale także w oparciu o ocenę zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

Ocena ta powinna polegać na:

  • weryfikacji czy dany teren został wpisany do rejestru: bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku lub rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (pytanie ze wskazaniem nr działki i adresu danego terenu do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, email: kancelaria@gdos.gov.pl, pomocniczo można sprawdzić samemu na geoserwis.gdos.gov.pl)
  • ustaleniu czy były wykonane badania środowiskowe gruntu
  • ustaleniu czy na danym terenie była prowadzona działalność przemysłowa lub inna działalność mogąca być przyczyną zanieczyszczeń (lista takich działalności została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi) – jeśli taka działalność była prowadzona należy wskazać na ryzyko występowania zanieczyszczeń gruntu i konieczność wykonania badań gruntu
  • wykonaniu przesiewowych badań środowiskowych łącznie z innymi badaniami geotechnicznymi – w razie wątpliwości co do występowania ryzyka zanieczyszczenia gruntu

Pamiętajmy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (§ 3 ust. 1 pkt 10) ustalanie tych warunków to także ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów.

Token Features
Token Distribution

Aktualności

Token Distribution
Get in Touch

Kontakt z nami

Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

ul. Żurawia 43 lok. 116-122
00-680 Warszawa
KRS: 0000730751
NIP: 7010821535

Get in Touch

Mapa zanieczyszczeń

Mapa Zanieczyszczeń

Get in Touch

Patroni

Zostań naszym patronem

O szczegóły zapytaj za pomocą formularza kontaktowego

Get in Touch