28 lipca 2023 Urszula WILCZKOWSKA

Pomimo wyroku sądu wydanego na skutek pozwu Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie ujawnia wykazu tzw. bomb ekologicznych (terenów nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych) i odwołuje się do NSA.

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z kolejnym już pożarem i wybuchem nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych, tym razem w Zielonej Górze, niezwykle istotne i niecierpiące zwłoki stało się podanie to publicznej wiadomości sporządzonego przez GIOŚ wykazu zidentyfikowanych miejsc stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz skażenia środowiska naturalnego wielkich rozmiarów.

Przyjmując nawet najostrożniejsze dane z 2020 roku w Polsce zatajonych przed opinią publiczną, choć zidentyfikowanych jako bomby ekologiczne jest nie mniej aniżeli 364 miejsc nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych o masie przekraczającej 1,6 miliona ton.

Dla porównania, wybuch i pożar odpadów w Zielonej Górze objął 3 tys. ton różnego rodzaju odpadów.

Dane te pochodzą od samego GIOŚ. Już w 2020 roku Dyrektor Departamentu Inspekcji Głównego Inspektoratu Środowiska, stwierdził publicznie, iż według stanu na dzień 20 listopada 2020 r.: „udokumentowanych miejsc porzucenia odpadów w kraju jest 768. (…). W takim kontekście mówię o 768 miejscach. W 231 nagromadzone są odpady niebezpieczne, w 133 – odpady mieszanin niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, a w pozostałych 404 miejscach – odpady inne niż niebezpieczne. Szacunkowa ilość, jaka została tam zdeponowana, wynosi około 4 min ton, dokładnie 3,86 min ton, w tym 800 tys. ton odpadów niebezpiecznych i blisko 800 tys. ton odpadów zmieszanych. Pozostała ilość, czyli ponad 2,2 min ton, to odpady inne niż niebezpieczne.”

Wiedza samorządu lokalnego, lokalnych jednostek straży pożarnej czy policji, jak również społeczności lokalnych w całej Polsce uzyskana na skutek upublicznienia wykazu może pozwolić uniknąć poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz skażenia środowiska naturalnego wielkich rozmiarów.

Rozpoznanie takich miejsc może pozwolić na podjęcie działań mających na celu unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych przed kolejnym tego typu zdarzeniem.