Statut
Stowarzyszenia
Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem specjalistów z zakresu rekultywacji i remediacji zanieczyszczonej gleby, ziemi i wód gruntowych oraz osób zainteresowanych ochroną środowiska.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
5. Stowarzyszenie po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie może należeć do organizacji polskich i międzynarodowych.
7. Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych, zespołów roboczych i sekcji problemowych.
8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy swoich członków. Praca ta ma charakter społeczny, chyba że co innego wynika z uchwały odpowiedniego organu lub niniejszego statutu.
9. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub współpracowników.
10. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „Instytut Remediacji” lub „SIRTZ” oraz nazwą w języku angielskim „Remediation of Contaminated Sites Institute” lub „Remediation Institute”.

§ 2 Cele i sposoby ich realizacji

1. Celem działania Stowarzyszenia jest propagowanie i podejmowanie wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska i rozwój gospodarczy, w tym w szczególności w zakresie remediacji oraz rekultywacji, rozwoju technologii związanej z oczyszczaniem, przywracaniem lub nadawaniem wartości użytkowych lub przyrodniczych terenów zdegradowanych, zwiększaniem świadomości uczestników procesów inwestycyjnych związanej z wymogami ochrony środowiska oraz sposobami ich spełnienia.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie konferencji i sympozjów związanych z celami działania Stowarzyszenia,
b) nadawanie certyfikatów,
c) powoływanie jednostek organizacyjnych, zespołów roboczych i sekcji problemowych do realizacji celów Stowarzyszenia,
d) opracowywanie i przedstawianie wniosków i postulatów z zakresu działania Stowarzyszenia,
e) zgłaszanie przedstawicieli Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką związaną z celami Stowarzyszenia,
f) prowadzenie analiz, badań i opracowywanie ekspertyz dotyczących naprawy stanu środowiska, oraz ich inicjowanie,
g) wydawanie rekomendacji i referencji,
h) wykonywanie działań z zakresu rzeczoznawstwa i doradztwa,
i) inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie aktów legislacyjnych, norm i innych dokumentów dotyczących ochrony środowiska, w tym w szczególności dotyczących rekultywacji i remediacji lub prowadzenia inwestycji budowlanych,
j) prowadzenie strony Stowarzyszenia w Internecie oraz profili społecznościowych,
k) prowadzenie działalności wydawniczej, rozpowszechnianie wiedzy i informacji w dziedzinie remediacji i rekultywacji,
l) opracowywanie i propagowanie kodeksów dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska,
m) organizowanie kursów, szkoleń, konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć związanych z celami Stowarzyszenia,
n) reprezentowanie interesów związanych z celami Stowarzyszenia, w tym zarówno swoich członków, jak i innych podmiotów działających w obszarach lub na rynku usług związanych z ochroną środowiska niebędących członkami Stowarzyszenia- wobec organów władzy samorządowej i państwowej, sądów i trybunałów, a także organizacji krajowych i międzynarodowych,
o) doskonalenie kwalifikacji specjalistów z zakresu ochrony środowiska,
p) podejmowanie innych działań zgodnych z prawem i niniejszym statutem, których celem jest ochrona środowiska lub rozwój gospodarczy.

§ 3 Członkowie Stowarzyszenia, nabycie członkostwa

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, zajmująca się zagadnieniami ochrony środowiska, w tym w szczególności remediacji i rekultywacji, posiadająca odpowiednie kwalifikacje w tej dziedzinie.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla celów Stowarzyszenia.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zainteresowane statutową działalnością Stowarzyszenia i deklarujące określone świadczenia na jego rzecz, w tym zwłaszcza wsparcie finansowe. Zarząd może wprowadzać różne kategorie członków wspierających, w szczególności członków wpierających zwykłych i członków wspierających patronów.
5. Z chwilą nabycia przez Stowarzyszenie osobowości prawnej jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi.
6. Członków zwyczajnych, spełniających warunek podany w ust. 2 niniejszego paragrafu, przyjmuje do Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez osobę wnioskującą o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Odmowa przyjęcia nie wymaga uzasadnienia.
7. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub Prezesa Zarządu.
8. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez osobę wnioskującą o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. Zarząd może odmówić przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia. Odmowa przyjęcia nie wymaga uzasadnienia.
9. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy niemający stałego miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Wobec osób fizycznych będących członkiem lub ubiegających się o członkostwo w Stowarzyszeniu, obowiązuje wymóg posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych.
11. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu przedkłada za pośrednictwem Prezesa Zarządu podpisaną przez nią deklarację członkowską na formularzu Stowarzyszenia.

§ 4 Prawa i obowiązki członków

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych postanowieniami niniejszego statutu,
b) prawa głosu stanowiącego przy podejmowaniu uchwał Walnego Zebrania Członków oraz innych władz Stowarzyszenia, których jest członkiem,
c) działania w jednostkach organizacyjnych, zespołach roboczych i sekcjach problemowych powoływanych przez władze Stowarzyszenia,
d) udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) podejmowania działań zgodnych z niniejszym statutem w zakresie uzgodnionym z Zarządem,
f) zgłaszania wniosków i propozycji oraz przedstawiania opinii w zakresie działalności Stowarzyszenia,
g) zapoznawania się z sprawozdaniami przygotowanymi przez Zarząd.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
c) brania udziału w Walnych Zebraniach Członków oraz przy podejmowaniu jego uchwał, w tym w trybie obiegowym,
d) wpłacenia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich, jeśli taki obowiązek
wprowadzi Walne Zebranie Członków,
e) dbania o dobrą opinię Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd. Członek wspierający nie ma czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członek wspierający nie jest członkiem Walnego Zebrania Członków i nie przysługuje mu prawo głosu stanowiącego, jednak na zaproszenie Prezesa Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym. Członek wspierający będący osobą, fizyczną działa w Stowarzyszeniu osobiście, a członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, dbania o dobrą opinię Stowarzyszenia wpłaty wpisowego, składek członkowskich i regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania niniejszego statutu i uchwał władz  towarzyszenia. Wpisowe, składki i inne zobowiązania członków wpierających mogą być odmiennie kształtowe przez Zarząd dla różnych kategorii członków wspierających.
5. Członek honorowy ma prawo do udziału – z głosem doradczym – w pracach Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej oraz wpisowego.

§ 5 Utrata członkostwa

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego do Zarządu lub Prezesa Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd na skutek zalegania z zapłatą wpisowego lub opłatą składek za co najmniej jeden rok,
c) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał władz, w przypadku niespełniania wymogów statutu lub prawa, lub działania wbrew interesom Stowarzyszenia,
d) wykluczenia przez Zarząd w przypadku niewywiązywania się z podjętych zobowiązań przez członka wspierającego,
e) utraty praw publicznych przez członka w wyniku prawomocnego wyroku sądu (z dniem uprawomocnienia się orzeczenia w tym przedmiocie),
f) utraty pełnej zdolności do czynności prawych, utraty zdolności prawnej lub śmierci.
2. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia wykluczonego członka o uchwale, zgodnie z postanowieniami statutu. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezesa Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
3. W przypadku złożenia odwołania od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka, decyzja Zarządu o wykluczeniu ma ten skutek, że do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zebranie Członków wykluczony członek nie traci członkostwa, ale w przypadku członka zwyczajnego od dnia wykluczenia określonego w uchwale Zarządu członek pozostaje zawieszony w czynnym i biernym prawie wyborczym do władz Stowarzyszenia oraz prawie głosu na Walnym Zebraniu Członków, w tym przy podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem. W przypadku członków Zarządu – decyzja o wykluczeniu nie oznacza pozbawienia członkostwa ani prawa głosu w Zarządzie, dopóki wykluczenie nie stanie się ostateczne. W przypadku członków Komisji Rewizyjnej – decyzja o wykluczeniu nie oznacza pozbawienia członkostwa ani prawa głosu na zebraniach Komisji, dopóki wykluczenie nie stanie się ostateczne.
4. Członek wykluczony na skutek zalegania z opłatą wpisowego lub składek może być ponownie przyjęty, z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu zaległości finansowych.

§ 6 Władze Stowarzyszenia, sposób podejmowania uchwał i składania oświadczeń

1. Władzami (organami) Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd i Prezes Zarządu,
c) Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, odwołania lub rezygnacji członka władz, może nastąpić wybór uzupełniający na zasadach określonych dla powołania danego członka organu, chyba że statut stanowi inaczej.
3. Władze Stowarzyszenia, inne niż Prezes Zarządu, podejmują decyzje w formie uchwał, chyba że statut stanowi inaczej. Uchwały podejmowane przez władze Stowarzyszenia zapadają większością głosów wszystkich członków danej władzy, chyba że statut stanowi inaczej. Przez większość głosów wszystkich członków rozumie się więcej niż połowę głosów wszystkich członków danej władzy oddanych „za” daną uchwałą. Każdy członek danego organu ma jeden głos.
4. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały na posiedzeniach lub w głosowaniu poza posiedzeniami (tryb obiegowy). Posiedzenia lub głosowanie poza posiedzeniami mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej wykorzystywane do udziału w posiedzeniu władzy Stowarzyszenia lub głosowania na nim powinny umożliwiać wielostronną (między wszystkimi uczestnikami posiedzenia) komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy Stowarzyszenia lub jego pełnomocnik może wypowiadać się w toku posiedzenia oraz wykonywać prawo głosu. Za środki komunikacji elektronicznej spełniające powyższe wymagania uznaje się w szczególności platformę Microsoft Teams, Skype, Google Meet lub Zoom (lub ich odpowiedniki, w przypadku ich zmiany przez dostawcę tych platform). W przypadku braku wystarczającej do podjęcia uchwały głosów oddanych na posiedzeniu uchwała może zostać podjęta głosami oddanymi częściowo na posiedzeniu i częściowo, przez osoby nieobecne na posiedzeniu, poza posiedzeniem. Dla głosowania w każdym z tych trybów stosuje się odpowiednie postanowienia dotycząca danego trybu.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być dokonane z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych oraz zawierać informację o terminie i miejscu posiedzenia, a w przypadku możliwości udziału w posiedzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, powinno wskazywać ten środek komunikacji elektronicznej. W przypadku posiedzenia organizowanego wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie wskazuje się miejsca posiedzenia. Zawiadomienie nie musi
zawierać szczegółów związanych z korzystaniem z danego środka komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności nie musi zawierać dokładnego opisu sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. W przypadku gdy wskazany środek komunikacji elektronicznej będzie inny niż platformy wskazane w ust. 4 powyżej, członek władz Stowarzyszenia, który nie ma możliwości korzystania z takiego innego, wskazanego w zawiadomieniu, środka komunikacji, zobowiązany jest niezwłocznie po zawiadomieniu, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu zawiadomienia, poinformować o tym dokonującego zawiadomienie.
6. W przypadku zgody wszystkich członków danego organu Stowarzyszenia lub obecności wszystkich członków organu na posiedzeniu, wymogi dotyczące zawiadamiania o posiedzeniu nie obowiązują. 7. Głosowanie nad uchwałą w trybie obiegowym inicjuje i przeprowadza wyłącznie: w przypadku Walnego Zebrania Członków lub Zarządu – Prezes Zarządu, w przypadku Komisji Rewizyjnej – jej Przewodniczący. W trybie obiegowym może być podejmowana uchwała w każdym przedmiocie w ramach kompetencji danego organu, chyba że statut stanowi inaczej. O poddaniu uchwały pod głosowanie w trybie obiegowym przeprowadzający głosowanie informuje wszystkich członków danej władzy, przekazując treść tej uchwały (informacja o głosowaniu). Jeśli z informacji o głosowaniu nie wynika inaczej, prawo głosu w sprawie uchwały wykonuje się oddając głos w takiej formie w jakiej przekazano informację o głosowaniu. Głosy są zbierane do momentu uzyskania wymaganej dla podjęcia danej uchwały większości głosów, a w przypadku nieuzyskania takiej większości w terminie 30 dni od przekazania informacji o głosowaniu (lub przekazania tej informacji ostatniemu z członków danej władzy, w przypadku gdy nie była ona przekazana jednocześnie), uważa się, że uchwała nie została podjęta. Uchwała w trybie obiegowym jest podjęta w dniu uzyskania wystarczającej do jej podjęcia większości głosów, ze skutkiem od daty skuteczności określonej w tej uchwale lub, w przypadku nieokreślenia daty skuteczności, od dnia jej podjęcia. O wynikach głosowania prowadzący głosowanie w trybie obiegowym informuje wszystkich członków danej władzy w ciągu 7 dni od zakończenia głosowania w sposób jaki było prowadzone głosowanie. Każdy z członków danej władzy, która głosuje nad uchwałą oraz każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu do oddanych głosów w ramach przeprowadzonych głosowań i kontroli przebiegu głosowania.
8. Jeśli statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, w tym w szczególności deklaracje członkowskie, uchwały władz Stowarzyszenia, decyzje Prezesa Zarządu, zawiadomienia o posiedzeniach, informacje o głosowaniu, sprawozdania, mogą być sporządzane w formie dokumentowej – (przez którą dla celów niniejszego statutu rozumie się korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub formę z podpisem zaufanym tj. podpisem elektronicznym, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji lub podpisem elektronicznym podobnym do zaufanego, a w przypadku uchwał także inną formę dokumentową wskazaną przez prowadzącego głosowanie), pisemnej lub elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz mogą być doręczane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Adresy poczty elektronicznej i adresy do doręczeń członków Stowarzyszenia oraz członków władz Stowarzyszenia, a przypadku członków wspierających także dane o przedstawicielu, wskazane w deklaracji członkowskiej lub innym powiadomieniu dostarczonym Prezesowi Zarządu, uważa się za aktualne do czasu otrzymania przez Prezesa Zarządu powiadomienia o ich zmianie. Powiadomienie może zostać dostarczone w formie pisemnej, elektronicznej lub korespondencji za pośrednictwem
poczty elektronicznej z wcześniej wskazanego adresu poczty elektronicznej członka, którego zmiana dotyczy. W braku powiadomienia o zmianie adresu poczty elektronicznej, adresu do doręczeń lub danych przedstawiciela, doręczenia dokonane na ostatnio podane adresy uważa się za skuteczne. Zawiadomienia o posiedzeniu organu, informacje o głosowaniu w trybie obiegowym lub inne informacje doręczane na adresy poczty elektronicznej, uważa się za skutecznie dokonane w dniu
wysłania poczty elektronicznej.
10. Oświadczenia członka Stowarzyszenia lub władz Stowarzyszenia zawarte w korespondencji elektronicznej wysłanej z adresu poczty elektronicznej wskazanego zgodnie z niniejszym statutem jako adres danego członka, uważa się za złożone przez tego członka. W razie wątpliwości co do tożsamości osoby składającej deklarację członkowską w formie dokumentowej lub inne oświadczenia złożone w formie dokumentowej, Prezes Zarządu może zażądać aby deklaracja członkowska lub to oświadczenie było złożone ponownie w formie elektronicznej lub na piśmie, w określonym przez niego terminie, pod rygorem nieskuteczności złożenia danej deklaracji lub danego oświadczenia w formie dokumentowej. Żądanie może zostać zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia otrzymania deklaracji lub oświadczenia w
formie dokumentowej.
11. Głos członka organu oddany za pośrednictwem korespondencji elektronicznej wysłanej z adresu poczty elektronicznej wskazanego zgodnie z niniejszym statutem jako adres danego członka, uważa się za głos oddany przez tego członka. W razie wątpliwości co do tożsamości osoby oddającej głos w formie dokumentowej osoba prowadząca głosowanie może zażądać aby głos został oddany ponownie w formie elektronicznej, na piśmie lub innej formie określonej przez prowadzącego głosowanie, w
terminie 3 dni roboczych, pod rygorem nieskuteczności oddania głosu w formie dokumentowej. Żądanie może zostać zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia otrzymania głosu w formie dokumentowej przez osobę przeprowadzającą głosowanie, jednak nie później niż przed ogłoszeniem wyniku głosowania przez prowadzącego głosowanie (które w takiej sytuacji może zostać przesunięte do czasu upływu powyższego terminu).
12. W przypadku gdy niniejszy statut przewiduje zaprotokołowanie uchwały, protokół z jej podjęcia jest sporządzany w formie pisemnej lub elektronicznej, z podpisem osób wskazanych w statucie w odniesieniu do danej uchwały, oraz stwierdza co najmniej treść podjętej uchwały, tryb jej podjęcia (na lub poza posiedzeniem), termin przekazania informacji o głosowaniu – w przypadku uchwały podjętej w trybie obiegowym, ilość oddanych głosów ,,za” i ,,przeciw” uchwale lub wstrzymujących się od
głosowania, datę podjęcia uchwały oraz jej skuteczności. Uchwały niezaprotokołowane podjęte przez Walne Zebranie Członków lub przez Zarząd powinny zostać ujęte w rejestrze uchwał danego organu prowadzonym przez Prezesa Zarządu, a podjęte przez Komisję Rewizyjna w rejestrze prowadzonym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 7 Walne Zebranie Członków

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków tj. ogół członków zwyczajnych Stowarzyszenia obradujący na posiedzeniach lub podejmujący uchwały poza posiedzeniami w trybie obiegowym.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym tj. prawem głosowania nad uchwałą, członkowie zwyczajni.
3. W Walnym Zebraniu Członków obradującym na posiedzeniu, na zaproszenie Prezesa Zarządu, mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi i członkowie wspierający.
4. Członek Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa osobie niebędącej członkiem Zarządu do reprezentowania na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. Pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić pełnomocnictwo w formie pisemnej lub elektronicznej. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może sprawdzić pełnomocnictwo pod względem formalnym.
5. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków może być zwołane przez Prezesa Zarządu lub Zarząd, z inicjatywy własnej lub Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 członów zwyczajnych, w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od daty zgłoszenia Prezesowi Zarządu lub Zarządowi takiego wniosku.
6. W braku zwołania posiedzenia Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminie określonym w ust. 5 powyżej, do jego zwołania upoważniony jest każdy członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a także przynajmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny członek Zarządu biorący udział w posiedzeniu, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków są protokołowane jeśli dotyczą zmian statutu Stowarzyszenia, powoływania lub odwoływania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub gdy tak postanowi Walne Zebranie Członków, Przewodniczący Zebrania lub Prezes Zarządu. Protokół podpisuje (podpisem własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Przewodniczący Zebrania i protokolant wskazany przez Przewodniczącego Zebrania będący członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, a w przypadku, gdy uchwała została podjęta poza posiedzeniem – Prezes Zarządu i drugi członek Zarządu.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) ocena działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ustalanie liczby ich członków oraz w miarę potrzeby uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu,
e) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
f) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
g) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej dla członków zwyczajnych,
h) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
i) ustalanie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz członków Zarządu z tytułu ich zatrudnienia,
j) przyjmowanie członków zwyczajnych oraz decyzje o odmowie przyjęcia,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka,
l) podejmowanie uchwał w sprawach statutu i jego zmian,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych statutem lub wniesionych pod obrady i nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 8 Zarząd i Prezes Zarządu

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 2 do 7 członków, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, powoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych, na czas nieoznaczony. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie Członków w każdym czasie i bez uzasadnienia.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku braku Prezesa, przez każdego z członków Zarządu. W posiedzeniach tych mają prawo brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez zwołującego posiedzenie członkowie honorowi, zwyczajni i wspierający.
4. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego braku jeden z Wiceprezesów.
5. W przypadku odwołania lub rezygnacji Prezesa Zarządu lub innych zdarzeń skutkujących brakiem Prezesa Zarządu, i niewybrania nowego Prezesa Zarządu przez Walne Zebranie Członków terminie 14 dni od dnia odwołania, rezygnacji lub takiego innego zdarzenia, Zarząd może wybrać ze swojego grona Prezesa Zarządu informując o tym wyborze wszystkich członków zwyczajnych.
6. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale Zarządu, głos rozstrzygający ma Prezes Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej. Szczegóły związane z wynagrodzeniem, zwrotem kosztów, wypłatą diet oraz innych świadczeń, zostaną ustalone w umowie z zatrudnionym członkiem Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnienia Walnego Zebrania Członków do decyzji o wynagrodzeniu i innych świadczeniach na rzecz z członka Zarządu.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
a) prowadzenie spraw Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) podejmowanie uchwał o nawiązaniu współpracy lub przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych lub międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji oraz współpracy z organami administracji państwowej i władzami samorządowymi, wyznaczanie przedstawicieli do tych podmiotów lub do spraw współpracy z nimi,
d) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
e) powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych, zespołów roboczych lub sekcji problemowych,
f) nadzór nad wypracowaniem, wypracowanie stanowiska lub opinii Stowarzyszenia i ich przedstawienie na zewnątrz,
g) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, jeśli zwróci się o to do Zarządu Komisja Rewizyjna lub Walne Zebranie Członków,
h) sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
i) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
j) wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, o ile nie leżą one w kompetencjach Walnego Zebrania Członków albo innego organu Stowarzyszenia,
k) zatrudnianie pracowników lub współpracowników Stowarzyszenia, jak również określanie warunków ich zatrudnienia,
l) przyjmowanie członków wspierających, określanie kategorii członków wspierających oraz wysokości wpisowego i składek dla członków wspierających,
m) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o celach przeznaczenia ewentualnej nadwyżki finansowej, o przyjęcie preliminarza wpływów i wydatków na następny rok,
n) dokonywanie skreślenia członka z rejestru członków,
o) wykluczanie członków,
p) inne kompetencje przewidziane statutem dla Zarządu.
9. Do reprezentowania Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
10. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
a) bieżące prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
b) powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych lub sekcji problemowych,
c) wypracowanie stanowiska lub opinii Stowarzyszenia, a po otrzymaniu pozytywnej opinii przynajmniej jednego dodatkowego członka Zarządu, przedstawianie ich na zewnątrz,
d) prowadzenie głosowań w trybie obiegowym Zarządu i Walnego Zebrania Członków,
e) prowadzenie rejestru członków zawierającego adresy do doręczeń członków,
f) inne kompetencje przewidziane statutem dla Prezesa Zarządu.
11. O swoich działaniach Prezes Zarządu na bieżąco informuje pozostałych członków Zarządu . Zarząd o swoich działaniach informuje członków zwyczajnych.
12. Powołane przez Zarząd lub Prezesa Zarządu zespoły robocze lub sekcje problemowe mają charakter doradczy bez prawa podejmowania wiążących uchwał.

§ 9 Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych spośród członków zwyczajnych przez Walne Zebranie Członków na czas nieoznaczony.
2. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie Członków w każdym czasie i bez uzasadnienia.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu.
4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej spośród członków Komisji.
5. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest przeprowadzenie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu, Zarządu lub trzech członków zwyczajnych, kontroli działalności Stowarzyszenia pod względem formalnym, merytorycznym lub finansowym oraz zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych, jeśli ich przygotowanie było wymagane przepisami prawa lub statutu.
6. Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu oraz zebraniach zespołów roboczych lub sekcji problemowych, z głosem doradczym.
8. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Prezesa Zarządu lub Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądaniem wyjaśnień, w tym także z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 10 Działalność gospodarcza

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną z celami Stowarzyszenia.
2. O rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.
3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

§ 11 Majątek Stowarzyszenia

1. Wpływy, z których tworzy się majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze pochodzące z:
a) wpisowego,
b) składek członkowskich,
c) wpływów z działalności statutowej, w tym opłat za certyfikaty,
d) dochodów z działalności gospodarczej,
e) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
f) dochody uzyskiwane z innych źródeł niż wymienione powyżej.
2. Składka członkowska wpłacana jest na zasadach określonych przez władzę uprawnioną do określenia jej wysokości. Składka nie podlega zwrotowi.
3. Wpisowe wpłacane jest jednorazowo wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej w wysokości określonej przez władzę uprawnioną do ustalania jej wysokości.
4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje oraz przyjmować darowizny, spadki i zapisy.

§ 12 Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów wszystkich członków zwyczajnych.
2. Uchwała, o której mowa w punkcie 1, powinna określić sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cele, na jakie ma być przeznaczony pozostały majątek.

 

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Edyta Majer
Wojciech Lenartowicz
Rafał Hałabura