Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

Respektujemy Państwa prawo do ochrony danych osobowych, chroniąc je i korzystając z nich w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Zbierając i korzystając z Państwa danych osobowych stosujemy się do wymagań określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

,,Danymi osobowymi” w świetle RODO są wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub innego szczególnego czynnika określającego jej tożsamość.

Państwa Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie to dane pozyskane od Państwa lub od podmiotów, których są Państwo przedstawicielami, pracownikami lub współpracownikami (dalej: ,,Podmiot”) – jako (w tym również potencjalnych) członków, współpracowników, klientów lub dostawców Stowarzyszenia, uczestników wydarzeń, osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem lub użytkowników jego strony internetowej – przekazane przez Państwa/Podmiot w deklaracji członkowskiej, umowie, korespondencji czy przy innej czynności mającej na celu nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem lub zostanie jego członkiem, lub pozyskane w związku z Państwa/Podmiotu członkostwem w Stowarzyszeniu, kontaktem (w tym za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej), współpracą lub uczestnictwem w jego działaniach, takie jak: imię nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, stanowisko, firma, PESEL, NIP oraz inne przekazane przez Państwa/Podmiot Dane osobowe.  Stowarzyszenie może również pozyskać pewne dane ze źródeł powszechnie dostępnych (np. rejestry). Państwa dane osobowe zwane są  w niniejszej Polityce jako: ,,Dane osobowe” lub ,,Dane”).

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak w wymaganym zakresie niezbędne do realizacji celów w związku z jakimi są przetwarzane – tym samym ich nieprzekazanie może, w zależności od okoliczności, uniemożliwić przyjęcie Państwa/Podmiotu w poczet członków lub władz Stowarzyszenia, kontakt z Państwem/Podmiotem, współpracę lub uczestnictwo w wydarzeniu.

 1. Jaki podmiot administruje Państwa danymi?

Administratorem Państwa Danych osobowych, jest Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych, z siedzibą pod adresem ul. Żurawia 43 lok. 116-122, 00-680 Warszawa (zwane w niniejszej Polityce jako: ,,Stowarzyszenie”).

W sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Stowarzyszenie oraz realizacji praw związanych z ich przetwarzaniem, można się kontaktować pod powyższym adresem lub adresem e-mail:  kontakt@instytutremediacji.pl.

 1. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa Danych osobowych?

 Państwa Dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, w związku z Państwa/Podmiotu członkostwem w Stowarzyszeniu lub ubieganiem się o nie, kontaktem, współpracą lub uczestnictwem w jego działaniach. Cele w jakich Stowarzyszenie przetwarzać będzie Państwa Dane osobowe zawierają się w poniższych celach i podstawach prawnych, wskazanych w określonych przepisach RODO:

 • zawieranie i wykonywanie umów przez Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, realizacja żądań uprawnionych organów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takie jak w szczególności: prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia, działania i wydarzenia mające na celu realizację celów Stowarzyszenia, przyjęcie w poczet członków, realizacja praw i obowiązków członków i władz Stowarzyszenia, ochrona prawnych interesów Stowarzyszenia lub przez nie reprezentowanych, dochodzenie praw i obrona przed roszczeniami, obsługa administracyjna działalności Stowarzyszenia, utrzymywanie relacji z członkami, władzami Stowarzyszenia, współpracownikami, władzami i organami administracji lub kontaktującymi się ze Stowarzyszeniem, wewnętrzne procedury i procesy, w tym w zakresie księgowości, archiwizacji, utrzymywanie i obsługa infrastruktury informatycznej Stowarzyszenia, w tym strony internetowej, marketing i informowanie o działalności Stowarzyszenia, lub inne cele współpracy Państwa/Podmiotu ze Stowarzyszeniem;
 • zgoda osoby, której Dane dotyczą – w zakresie w jakim przetwarzanie Danych nie znajdowałoby oparcia, w którejś z powyższych podstaw (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak np. w zakresie niewymaganych Danych przekazanych przez Państwa dobrowolnie w korespondencji (co stanowi Państwa zgodę w tym zakresie).
 1. Komu i w jakim celu Państwa Dane mogą być udostępnione?

Dane osobowe mogą być udostępniane w celu i zakresie potrzebnym do realizacji celów określonych w pkt 3 Polityki:

 • pracownikom lub osobom współpracującym ze Stowarzyszeniem na innej podstawie, członkom władz oraz innym członkom Stowarzyszenia,
 • uprawnionym organom, władzom i sądom – na ich żądanie lub w celu spełnienia wymogu przepisu prawa,
 • podmiotom, organom i organizacjom w związku z realizacją działalności statutowej Stowarzyszenia, określonym w § 2 Statutu,
 • dostawcom usług IT w zakresie obsługi infrastruktury informatycznej Stowarzyszenia (w tym korespondencji elektronicznej, strony internetowej, aplikacji hostowanych, usługi cloud computing, w zakresie bezpieczeństwa),
 • dostawcom usług w zakresie obsługi, organizacji lub marketingu działalności Stowarzyszenia (w tym podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Stowarzyszenia, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania), operatorom pocztowym lub kurierom,
 • biegłym rewidentom, audytorom, księgowym, doradcom prawnym i podatkowym, oraz innym doradcom i ekspertom – w celu i zakresie potrzebnym do świadczenia ich usług lub doradztwa na rzecz Stowarzyszenia.

Dane osobowe członków i członków władz Stowarzyszenia, oraz ich przedstawicieli, w zakresie  imienia, nazwiska i funkcji pełnionej w Stowarzyszeniu oraz wizerunku i informacji o ich działaniach w Stowarzyszeniu mogą być zamieszczane w materiałach informacyjnych i marketingowych, na stronie internetowej Stowarzyszenia, w aplikacjach, w tym w szczególności na profilach aplikacji społecznościowych i komunikatorach – na co członkowie wyrażają zgodę.

Państwa Dane osobowe nie są przekazywane przez Stowarzyszenie do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej. Jeżeli do takiego przekazania dochodziłoby w związku z transferem danych w ramach infrastruktury informatycznej Stowarzyszenia lub przekazywaniem informacji organizacjom lub podmiotom zajmujących się problematyką związaną z celami Stowarzyszenia – to Stowarzyszenie zastosuje odpowiednie instrumenty zapewniające ochronę Państwa Danych oraz legitymizujące takie udostępnienie, zgodnie z wymogami RODO.

 1. Jak długo przetwarzamy (przechowujemy) Państwa Dane?

Zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania ustaloną przez RODO Państwa Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania określonych w pkt 3 Polityki, tj. w stosunku do Danych przetwarzanych w danym celu:

 • przez okres rozpatrywania deklaracji członkowskiej oraz Państwa/Podmiotu członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • przez okres zawierania i realizacji umowy zawartej przez Stowarzyszenie,
 • do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, stanowiących podstawę tego przetwarzania,
 • po ustaniu Państwa/Podmiotu członkostwa, realizacji lub wygaśnięciu umowy lub wypełnieniu obowiązku prawnego lub uzasadnionego interesu – o których mowa powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa, lub w którym zachowanie Danych wymagane jest w celach dokumentacyjnych lub dowodowych, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony interesów – okres ten będzie ustalany na zasadzie ograniczenia przechowywania określonej przez RODO, z uwzględnieniem wymogów prawa takich jak co do przechowywania dokumentacji podmiotu lub przedawnienia roszczeń, i nie powinien przekroczyć 10 lat od w/w zdarzeń, chyba że w tym czasie nastąpi zdarzenie uzasadniające dalsze zachowanie Danych,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych w przypadkach określonych w RODO lub wycofania zgody – jak wskazane w pkt 6 Polityki.
 1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Danych przez Stowarzyszenie?

W odniesieniu do swoich Danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • żądania dostępu do swoich Danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz ich usunięcia (art. 17 RODO);
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w zakresie Danych osobowych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia lub osoby trzeciej lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 21 ust. 1 RODO),
  • w zakresie Danych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO);
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda – prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na ich przetwarzanie – co nie wypływa jednak na przetwarzanie Danych przez wycofaniem zgody lub przetwarzanych na podstawie innej niż zgoda podstawie prawnej;
 • żądania przeniesienia Danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody (art. 20 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa Danych narusza przepisy RODO.

Powyższe uprawnienia przysługują Państwu i będą realizowane w zakresie i na warunkach określonych w RODO.

 1. Brak profilowania

Państwa Dane osobowe nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie są  przedmiotem profilowania tj. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w celu oceny czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej cech lub sytuacji.

 1. Polityka cookies strony internetowej

Niniejsza polityka cookies ma na celu przekazanie informacji dotyczących zasad gromadzenia i korzystania z plików cookies dotyczących użytkowników strony internetowej www.instytutremediacji.pl (dalej: ,,strona internetowa” lub ,,serwis”), której właścicielem i operatorem jest Stowarzyszenie.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu tj. Stowarzyszenie.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • uwierzytelniania oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu, o ile ma to zastosowanie), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach serwisu stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do uwierzytelniania lub logowania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia działania plików cookies dokonane przez użytkownika mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców lub partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl (przy której wykorzystaniu sporządzono niniejszą politykę cookies).

Polityka Prywatności ma zastosowanie również do Danych osobowych uzyskanych poprzez kontakt Państwa/Podmiotu ze Stowarzyszeniem, w tym za pomocą strony internetowej (np. formularz do kontaktu) lub poczty elektronicznej oraz do danych zbieranych automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zawarte w plikach cookies itp. – o ile i w zakresie w jakim powyższe dane stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO.

W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych, w odniesieniu do których znajdują zastosowanie inne niż określone w Polityce Prywatności zasady i polityki prywatności lub cookies wprowadzone przez właścicieli  i operatorów tych stron, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność – Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za działanie innych stron internetowych ani zasady lub polityki obowiązujące na takich innych stronach. 

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Stowarzyszenie może aktualizować i wprowadzać zmiany do Polityki. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Polityka Prywatności.

 

Wersja z dnia 2 listopada 2021 r.