• Czy sposób użytkowania terenu jest określony w miejsowym planie zagospodarowania przestrzennego?
 • Jaka jest powierzchnia działki [m²]?
 • Jakie będzie przyszłe użytkowanie terenu?
 • GRUPA I

  MN tereny zabudowy mieszkaniowej MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Utereny zabudowy usługowej US tereny sportu i rekreacji UC tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży > 2 000 m2 RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczychRU tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich ZP tereny zieleni urządzonej: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria ZC cmentarze

  GRUPA II

  Rtereny rolnicze ZD tereny ogródków działkowych

  GRUPA III

  ZL lasy ZP grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje ZN tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody

  GRUPA IV

  Ptereny obiektów produkcyjnych, zkładów i magazynów PG obszary i tereny górnicze KD tereny dróg publicznych KDW tereny dróg wewnętrznych Etereny infrastruktury technicznej Gtereny infrastruktury technicznej Wtereny infrastruktury technicznej Ktereny infrastruktury technicznej Ttereny infrastruktury technicznej Otereny infrastruktury technicznej C tereny infrastruktury technicznej

 • Czy znany jest typ działalności z przeszłości?
 • Gratulacje! Twoja kalkulacja jest kompletna, wpisz swój adres e-mail aby otrzymać maila z wyceną.
 • Dziękujemy za wypełnienie formularza. Wkrótce otrzymasz maila z dokumentem.