Głównymi aktami prawa krajowego dotyczącymi remediacji jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska, nazywana również ustawą o ochronie środowiska, oraz ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, czyli tzw. ustawa szkodowa.

To właśnie zawarte w tych aktach rozróżnienie na historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub na szkodę w środowisku determinuje kto będzie zobowiązany przeprowadzić remediację.

Jeśli do zanieczyszczenia doszło przed 30 kwietnia 2007 r, to traktujemy je jako zanieczyszczenie historyczne. W tym przypadku podmiotem odpowiedzialnym za działania naprawcze jest właściciel działki lub sprawca zanieczyszczenia.  Jeśli jednak nie uda nam się go zidentyfikować to sprawą zajmuje się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Natomiast wszelkie zdarzenia po tej dacie rozumiane są jako szkoda w środowisku i do działań remediacyjnych zobligowany jest właściciel, bądź osoba korzystająca z danego terenu.

Wiemy, że kwestie prawne mogą być zawiłe, dlatego zachęcamy Was do kontaktu z SIRTZ-em. Z chęcią pomożemy Wam przebrnąć przez stos przepisów oraz zadbamy o wszelkie formalności związane z badaniem gruntu. Poniżej prezentujemy spis przepisów prawnych, odnoszących się do tematów związanych z remediacją i badaniami gruntu oraz innych procesów powiązanych z tymi zagadnieniami.

SPIS PRZEPISÓW PRAWNYCH

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2017  poz. 519, z późn. zm.); 
 2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie(tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 1789); 
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1987);
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016 poz. 93 ); 
 5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073 ); 
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2013  poz. 1409, z późn. zm.3); 
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin; 
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U.2015.796); 
 9. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405);
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839); 
 11. Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130 poz. 880); 
 12. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010 nr 130 poz. 881);
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395); 
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych (Dz. U. 2016, poz. 1396); 
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1397); 
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku (Dz. U. 2016, poz. 1398); 
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 1383);
 18. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148; 
 19. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie  katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz.10);
 20. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. 2017 , poz. 1161); 
 21. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 207 poz. 1566);
 22. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 1226); 
 23. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz.U. 2015, poz. 1203); 
 24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z późn. zm.);  
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 1488).;
 26. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017, poz. 1226);
 27. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981); 
 28. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463).