Głównymi aktami prawa krajowego dotyczącymi remediacji jest ustawa prawo ochrony środowiska oraz ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, czyli tzw. ustawa szkodowa.

Wiemy, że kwestie prawne mogą być zawiłe, dlatego zachęcamy Was do kontaktu z SIRTZ-em. Poniżej prezentujemy spis przepisów prawnych, odnoszących się do tematów związanych z procesem remediacji i badaniami gruntu oraz innych procesów powiązanych z tymi zagadnieniami.

Spis przepisów prawnych

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
 2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; 
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku; 
 5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin; 
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami; 
 9. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
 11. Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia; 
 12. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi; 
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych; 
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi; 
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku; 
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku;
 18. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych;
 19. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie  katalogu odpadów;
 20. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 
 21. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 22. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; 
 23. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 
 24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;  
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych;
 26. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
 27. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 28. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.