Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych (SIRTZ) zostało stworzone w trosce o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój gospodarczy przez grupę specjalistów z zakresu rekultywacji i remediacji oraz osoby zainteresowane ochroną środowiska. Misją SIRTZ jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie występowania problemu zanieczyszczeń gruntów w Polsce, możliwości ich oczyszczania (remediacja) oraz przywracania im wartości użytkowych i przyrodniczych (rekultywacji). Stowarzyszenie podejmuje współpracę z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w ochronę środowiska.

Grunty w Polsce

Większość polskiego społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, że nawet w najbliższym otoczeniu, w środowisku wodno-gruntowym mogą znajdować się zanieczyszczenia – substancje powodujące ryzyko dla zdrowia, życia i dla środowiska naturalnego. Na skutek szybkiego rozwoju gospodarki, polskie miasta zostawiły po sobie ślad w postaci ogromnych powierzchni, jakie zajmują tereny poprzemysłowe.

Deweloperzy poszukujący działek pod budowę nowych mieszkań, biur czy obiektów usługowych coraz częściej natrafiają na tereny, które w przeszłości mogły zostać skażone przez działające na nich obiekty takie jak np.: zakłady produkcyjne, stacje paliw, zajezdnie autobusowe itp. Są to obszary atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów oraz przyszłych mieszkańców, gdyż często znajdują się blisko centrum danego miasta.

W Polsce regulacje prawne nie nakładają na inwestorów ani deweloperów obowiązku badania gruntu pod kątem jego zanieczyszczenia przed rozpoczęciem inwestycji, w efekcie czego wielu Polaków może mieszkać dziś w nowoczesnych budynkach znajdujących się na terenach, które mogą negatywnie oddziaływać na ich zdrowie. Dodatkowo skomplikowane i trudne w interpretacji przepisy prawne i niska świadomość społeczna problemu powodują, że często tereny, które mogą być skażone, nie są badane i oczyszczanie.

Działania SIRTZ

Celem SIRTZ jest podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i uczestników procesów inwestycyjnych, w tym m.in. architektów, deweloperów, inwestorów i przedstawicieli władzy, w zakresie występowania problemu zanieczyszczonych gruntów w Polsce. Stowarzyszenie chce również promować badania gruntów, możliwości ich oczyszczania (remediacji) oraz przywracania im wartości użytkowych i przyrodniczych (rekultywacji).

SIRTZ pracuje również nad stworzeniem kodeksu dobrych praktyk z zakresu badania gruntów oraz propagowanie go wśród uczestników rynku nieruchomości, geologów oraz wszystkich zainteresowanych. Dodatkowo działania Stowarzyszenia obejmują monitorowanie oraz opiniowanie obecnych i nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Opracowywanie i przedstawianie wniosków i postulatów z zakresu działania SIRTZ

Opracowywanie i przedstawianie wniosków i postulatów z zakresu działania SIRTZ

Wykonywanie działań z zakresu rzeczoznawstwa i doradztwa

Wykonywanie działań z zakresu rzeczoznawstwa i doradztwa

Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć związanych z celami SIRTZ

Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć związanych z celami SIRTZ

Opracowywanie i propagowanie kodeksów dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska

Opracowywanie i propagowanie kodeksów dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska

Prowadzenie działalności wydawniczej, rozpowszechnianie wiedzy i informacji w dziedzinie remediacji i rekultywacji

Prowadzenie działalności wydawniczej, rozpowszechnianie wiedzy i informacji w dziedzinie remediacji i rekultywacji