Gdzie znajduje się najwięcej zanieczyszczonych gruntów?

Od czasów rewolucji przemysłowej tereny przemysłowe były lokalizowane na obrzeżach miast. Przez rozwój technologii i komunikacji obszary te zostały wchłonięte przez aglomeracje miejskie.

Tereny poprzemysłowe czy są groźne

Szybki rozwój gospodarki polskich miast oraz dość chaotyczne planowanie przestrzenne pozostawiły po sobie powierzchniowo ogromne tereny poprzemysłowe. Brak standardów jakości i norm pracy spowodował, że nie zwracano szczególnej uwagi na odpowiednie zabezpieczenia i gospodarkę odpadami.

Szacuje się, że ogólna powierzchnia terenów zanieczyszczonych w Polsce może wynosić nawet 5 proc. powierzchni kraju, tj. ponad 15 tys. km2. Jednak nieoficjalnie mówi się, że problem może dotyczyć nawet 10 proc. powierzchni Polski!

Najbardziej zagrożone są regiony, gdzie prowadzona była intensywna działalność przemysłowa, jak np. Śląsk.

Takie obszary, na których występują tereny poprzemysłowe w Polsce jest dużo więcej, jednak obecnie nie ma pełnej bazy terenów zanieczyszczonych, a co za tym idzie – trudno jest określić liczbę budynków mieszkalnych w kraju znajdujących się na gruntach potencjalnie niebezpiecznych.

Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności

Większość inwestorów nie jest świadoma skali odpowiedzialności spoczywającej na inwestorze i wykonawcy. Zaniechanie odpowiednich środków bezpieczeństwa wiąże się z konsekwencjami prawnymi, finansowymi, ale także roszczeniami ze strony klientów. Wielu Polaków mieszka w stosunkowo nowoczesnych budynkach, mimo to mogą one znajdować się na obszarach klasyfikowanych jako tereny poprzemysłowe, co negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców.

Niewidoczne dla oka, ale zagrażające zdrowiu

Pierwszym i podstawowym błędem jest świadome obniżenie jakości badań w celu zakłamania rzeczywistej ilości zanieczyszczeń. Brak wiedzy inwestora na temat obowiązującego prawa i związanego z tym ryzyka powoduje, że organizując proces budowlany, kwestię badań chemicznych traktuje się w sposób rutynowy. Poważnym błędem jest też wywóz gruntu w miejsce do tego nieprzygotowane. Niestety związków chemicznych często nie widać i nie czuć, co stwarza wrażenie bezpieczeństwa oraz braku jakiegokolwiek problemu. Jest to niestety jedynie złudzenie, które w dużym stopniu wpływa na nasze zdrowie.

Badania zanieczyszczeń gruntu – ochrona zdrowia i interesów

Często jedynym kryterium branym pod uwagę przy wyborze wykonawcy jest cena, a nie sposób i jakość pobranych próbek. W efekcie ocena ryzyka występowania zanieczyszczeń lub poziomu zanieczyszczenia gleby jest niepełna. Aby temu zapobiec inwestorzy powinni zadbać o zatrudnienie odpowiedniej jednostki konsultingowej i badawczej, która w profesjonalny sposób zajmie się całym procesem remediacji. Pamiętajmy, że taka inwestycja jest na wiele lat i z oczyszczonego gruntu nie będziemy korzystać tylko my, ale także kolejne pokolenia.