dr inż. Sylwia Janiszewska, Rafał Hałabura

Działający obecnie inwestorzy oraz wykonawcy robót budowlanych, jak również inne podmioty uczestniczące w pracach budowlanych, kładą ogromny nacisk na dbanie o środowisko naturalne oraz na konieczność zabezpieczania go przed niewłaściwym działaniem człowieka. W różnego typu przedsiębiorstwach, podczas prowadzenia prac, bądź wykonywania usług wytwarzane są, w wyniku procesu produkcyjnego, substancje, materiały i przedmioty traktowane jako zbędny odpad. Niektóre z nich można wykorzystać, zaś część staje się nieprzydatna i stanowi odpad. Istotne z punktu widzenia ochrony środowiska jest właściwe gospodarowanie odpadami.

Prace geotechniczne

Podczas prowadzenia prac geotechnicznych, wykonywania robót budowlanych wytwarzane są różnego rodzaju odpady, które następnie trzeba odpowiednio zagospodarować. Pamiętać należy o tym, aby w pierwszej kolejności starać się odzyskać surowce, czego można dokonać za pomocą różnego rodzaju metod in-situ lub on-site. Stosowanie wymiany gruntu jest niezalecane, jako nieekologiczne i generujące trudne do oszacowania koszty niewymierne. Odpowiednio oczyszczony, odzyskany surowiec można czasami użyć ponownie. Dopiero gdy nieda się tego zrobić należy go wywieźć doo dpowiedniego miejsca utylizacji odpadów. Proces budowlany jest bardzo skomplikowany, jednakże nie można zapominać o ochronie środowiska naturalnego, w szczególności o tym, aby jak najlepiej zagospodarować odzyskane materiały, przedmioty, czy substancje. Stosowane metody remediacyjne powinny zapewnić usunięcie zanieczyszczeń lub znacznie zmniejszyć ich stężenie. Ponadto, powinny uwzględniać środki zaradcze przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia lub degradacją terenu. Oczyszczany teren powinno doprowadzić się do stanu, który umożliwia jego wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem. Rozwój metod remediacji gruntów i wód gruntowych in situ wynika z poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla metod ex situ–wymiany gruntu, bowiem metody te przyczyniają się do wytwarzania znacznej ilości odpadów, które następnie trzeba zagospodarować poprzez tzw. odzysk lub unieszkodliwianie, które wymaga pozwolenia na przetwarzanie odpadów, wystawienia kart przekazania odpadów, odpowiedniego transportu zanieczyszczonych mas ziemnych.