Jeśli remediacja terenu w całości lub w części okaże się konieczna, należy ją przeprowadzić z uwzględnieniem wybranej metody. Najlepiej, jeśli są to metody remediacji na miejscu (in situ).

Metody in situ – ekonomiczne i ekologiczne

Metody remediacji in situ, czyli na miejscu polegają na usuwaniu zanieczyszczenia wód i gruntów bez konieczności wykopania i wywozu znacznych ilości odpadu (zanieczyszczonego gruntu) poza teren inwestycji wraz z jego zagospodarowaniem.

Metody in situ charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami, przez co są szczególnie przydatne do oczyszczania dużych powierzchni. Są to również metody najbardziej ekologiczne, gdyż nie wiążą się z powstawaniem składowisk odpadów ani zanieczyszczeniem środowiska powstałym w wyniku transportu. Taka metoda prowadzi do ostatecznego rozwiązania problemu zanieczyszczonego gruntu a nie tylko do jego przesunięcia w inne miejsce. Dodatkowo można je stosować na terenach zurbanizowanych, przemysłowych, pod budynkami czy pod drogami. Charakteryzują się one dużą skutecznością i w wielu przypadkach nie ustępują metodzie ex situ.

Rozwój metod remediacji gruntów i wód gruntowych in situ nie tylko wynika z różnorodności lokalnych warunków gruntowo-wodnych i rodzajów zanieczyszczeń skażających naturalne podłoże gruntowe, a przede wszystkim z poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla metod ex-situ, przyczyniających się do obniżenia ogólnych kosztów remediacji oraz wytwarzania dużej ilości odpadów, które następnie trzeba zagospodarować lub składować.

Niestety, nie ma rzeczy idealnych i tak także jest w przypadku metod in situ. Ich wadą jest najczęściej dłuższy czas prowadzenia prac niż przy metodzie ex situ. Dlatego też tak ważne jest jak najszybsze podjęcie decyzji o remediacji, gdyż to daje większe możliwości wyboru tańszych, ale bardziej długotrwałych metod in situ. Często udaje się też połączyć proces prowadzenia remediacji metodami in situ z prowadzeniem realizacji inwestycji. Ważne jest natomiast, aby zakończyć remediację przed oddaniem budynku do użytkowania.

SIRTZ optuje za tym, aby zmieniona została ustawa Prawo Ochrony Środowiska i Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie tak, aby istniał obowiązek uzasadnienia rezygnacji z tego najbardziej ekologicznego wariantu remediacji/naprawy szkody w środowisku (in situ) na rzecz nieekologicznego wydobycia i wywiezienia gruntu (ex situ) wraz z jego zagospodarowaniem oraz aby tak prowadzona remediacja nie wymagała uzyskania pozwolenia na przetwarzanie odpadów.

Polecamy artykuł: WYTWARZANIE ODPADÓW NA BUDOWACH GEOTECHNICZNYCH – PROBLEMY FORMALNE I EKONOMICZNE