Zgłosiłeś swoją firmę budowlaną do rejestru BDO?

25 lipca 2018
Posted in Aktualności
25 lipca 2018 Mpaleczna

Firmy budowlane, które wytwarzają odpady, zobowiązane są złożyć wpis do rejestru BDO, czyli bazy danych o odpadach. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do 24 lipca 2018 r. lub, jeśli wytwarzanie odpadów nastąpi później, to przed rozpoczęciem ich wytwarzania. Niespełnienie wymogu grozi karą od 1 tys. do 1 mln. zł.

Rejestr BDO a firmy budowlane

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów gospodarujących odpadami tzw. Rejestr BDO prowadzony przez marszałków poszczególnych województw. Zmienione w dniu 8 stycznia br. zapisy ustawy o odpadach obligują wytwórców odpadów, którzy powinni prowadzić ewidencję odpadów do dokonania wpisu do rejestru BDO. Wniosek o wpis trzeba złożyć do 24 lipca br., a jeśli wytwarzanie odpadów nastąpi później, taki wniosek trzeba złożyć przed rozpoczęciem wytwarzania odpadów.

W świetle obowiązującego prawa, odpady to nie tylko niebezpieczne chemikalia lub śmieci, ale również grunt pozyskiwany z wykopów na jednych budowach, a wykorzystywany do prac na innych. Każda firma, która zajmuje się pracami ziemnymi podczas których wydobywana jest ziemia zanieczyszczona lub nawet czysta, ale wywożona poza teren budowy w ilości większej niż 5 ton rocznie, jest wytwórcą odpadów zobligowanym do prowadzenia ewidencji odpadów, a od 24 lipca br. dodatkowo podlega wpisowi do rejestru BDO. Podobna sytuacja dotyczy również np. wytwarzania gruzu podczas prowadzonych prac rozbiórkowych.

– Za prowadzenie prac ziemnych przed uzyskaniem wpisu do rejestru BDO będzie grozić kara administracyjna w wysokości od 1 tys. zł do nawet 1 mln. zł. Jest to bardzo duża zmiana, bo za nieprowadzenie wymaganej ewidencji odpadów kara grzywny wynosi maksymalnie jedynie 5 tys. złkomentuje Rafał Hałabura prezes Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Firmy składające wniosek o wpis do rejestru powinny wskazać informacje o rodzaju odpadu oraz miejscu jego wytwarzania. W przypadku firm budowlanych oznacza to, że przed przystąpieniem do prac ziemnych na danej budowie, firma będzie musiała każdorazowo starać się o wpis do rejestru BDO. Na dokonanie wpisu marszałek województwa ma 30 dni.

To może wpłynąć na terminowość realizacji robót budowlanych, gdyż odtąd trzeba będzie planować je i kontraktować z dużo większym wyprzedzeniem. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc skrócenie czasu uzyskiwania zezwolenia od marszałka. Wzorując się na rozwiązaniach przyjętych dla elektronicznej rejestracji spółek, mogłoby to być np. 24 godziny wyjaśnia Rafał Hałabura. – Innym rozwiązaniem byłoby przyjęcie zasady, że wytwarzanie odpadów związane z pracami budowlanymi prowadzone na jednym większym terenie np. terenie jednego województwa, powinno być objęte jednym wpisem do rejestru BDO.

Pomimo, że obowiązek dokonania wpisu do rejestru BDO dla wytwórców odpadów wchodzi w życie już 24 lipca, nie zostało jeszcze odpowiednio zmienione rozporządzenie Ministra Środowiska określające wzór formularza rejestracyjnego.