Uwagi SIRTZ do projektu rozporządzenia w sprawie wykonywania analizy ryzyka

21 lutego 2022
Posted in Aktualności

opinia geotechniczna rozporządzenie

Remediacja gruntów – zastrzeżenia 

Stowarzyszenie zgłosiło swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, które ma ujednolić sposób wykonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Rozporządzenie przewiduje 10 stopniową, kosztowną i czasochłonną procedurę oceny. W naszej opinii w przypadkach, gdy występują jakiekolwiek przesłanki potwierdzające występowanie znaczącego zagrożenia i konieczne jest wykonanie remediacji powinna istnieć możliwość zaniechania wykonywania wszystkich etapów oceny przewidzianych w projekcie rozporządzenia, aby zaoszczędzone w ten sposób środki i czas można było przeznaczyć na przygotowanie projektu planu remediacji.

Metody in situ – korzyści dla środowiska

W ocenie Stowarzyszenia zupełnie nieuzasadnione jest odmienne traktowanie, przy wykonywaniu oceny znaczącego zagrożenia, remediacji prowadzonej sposobem in situ. Jeśli taka metoda prowadzi do osiągniecia efektu ekologicznego w postaci usunięcia zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartości w glebie i w ziemi substancji powodujących ryzyko, nie powinno być wymagane przeprowadzanie całej procedury oceny znaczącego zagrożenia podobnie jak to ma miejsce w przypadku metod ex situ i on site. Przepisy prawa nie powinny zniechęcać do wykonywania remediacji metodą in situ, która bardzo często jest najbardziej korzystnym dla środowiska sposobem prowadzenia remediacji. Oczyszczanie gruntu z zastosowaniem bardzo szerokiego wachlarza zaawansowanych metod in situ tj. bez jego wydobycia jest ze wszech miar korzystne, gdyż nie prowadzi do wytwarzania odpadów, co jest zgodne z przyjętą w ustawie o odpadach zasadą zapobiegnia powstawaniu odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wszystkie uwagi Stowarzyszenia do projektu rozporządzenia są tutaj.