Wydobyta i przebadana gleba, ziemia i osady mogą stracić status odpadu

30 kwietnia 2021
Posted in Aktualności
30 kwietnia 2021 Mpaleczna

Ustawa o odpadach – uwagi Instytutu Remediacji

Z satysfakcją informujemy, że ministerstwo Klimatu i Środowiska przyjęło uwagi Instytutu Remediacji zgłoszone do procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o odpadach. Wprowadzenie proponowanych przez nas zmian do ustawy o odpadach jednoznacznie przesądzi, że odpad może przestać być odpadem nie tylko po spełnieniu wymogów określonych w polskich lub unijnych przepisach ale także, gdy takich przepisów nie określono dla danego rodzaju odpadów, wymogów określonych w pozwoleniu na przetwarzanie odpadów wydanym na indywidulany wniosek posiadacza odpadów.

Oznacza to, że gleba, ziemia lub osady przebadane na obecność zanieczyszczeń będą mogły, po uzyskaniu pozwolenia na przetwarzanie odpadów, opuszczać teren gdzie zostały wydobyte, już nie jako odpad a jako pełnowartościowy materiał.  Taka gleba, ziemia lub osady będą mogły być wykorzystane na innych budowach bez żadnych dodatkowych pozwoleń związanych z gospodarką odpadami.