Konsultacje publiczne ws prawa budowlanego

8 czerwca 2020
Posted in Aktualności
8 czerwca 2020 Mpaleczna

Bierzemy udział w konsultacjach publicznych!
Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych został wpisany na listę podmiotów mogących wyrazić swoją opinię nt projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
„Rozporządzenie zostanie wydane w związku ze zmianami w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm) wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy […]. Przedmiotowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) i zacznie obowiązywać w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 19 września 2020 r.”.
Konsultacje potrwają do 18.06.2020. O naszych propozycjach zmian będziemy Was informować.