Jedna decyzja zamiast pięciu dla remediacji on site

12 marca 2023
Posted in Aktualności
12 marca 2023 WWalenciak

Rząd przesłał projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych do Sejmu. W projekcie na wniosek m.in. SIRTZ wprowadzono nowy zapis, zgodnie z którym, decyzja w sprawie poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym zastępuje pozwolenie na budowę (zgłoszenie), decyzję środowiskową i pozwolenie na przetwarzanie odpadów w przypadku tymczasowych instalacji niezbędnych do wykonania remediacji on site. To bardzo dobre rozwiązanie, które przyczyni się do częstszego stosowania tego typu remediacji zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Z oczyszczeniem terenu często wiąże się powstanie tymczasowych instalacji, bez których jedyną metodą remediacji byłaby remediacja ex situ. Bez opisanego wyżej rozwiązania podmiot wykonujący działania poprawiające stan środowiska, w tym np. remediację on site z użyciem tymczasowej instalacji oprócz decyzji o poprawie środowiska musiałby również uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów obejmujące zanieczyszczoną glebę i ziemię wydobytą w procesie remediacji, decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji tymczasowych instalacji. Uzyskanie tych wszystkich pozwoleń jest tak bardzo czasochłonne, że inwestorzy często rezygnują z korzystnej dla środowiska remediacji on site na rzecz remediacji ex situ.

W naszej ocenie to rozwiązanie powinno zostać również zastosowane dla każdej remediacji nie tylko tej wykonywanej w ramach poprawy środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.