7 Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

18 września 2021
Posted in Aktualności
18 września 2021 Mpaleczna

7 Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce odbyło się 14-17 września br. w hybrydowej formie – online oraz stacjonarnie w Bydgoszczy.
Rafał Hałabura, Prezes Stowarzyszenia, wygłosił referat pt. Czy i jak opinia geotechniczna powinna odnosić się do zanieczyszczenia podłoża gruntowego.
opinia geotechniczna

Analiza opinii geotechnicznej

Przedmiotem referatu była analiza wymogów prawnych co do zakresu przedmiotowego opinii geotechnicznej oraz sposobu ich spełnienia w zakresie występowania zanieczyszczeń podłoża gruntowego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia to także ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów.
Rozporządzenie jednocześnie wskazuje, że jedną z form określania geotechnicznych warunków posadowienia jest opinia geotechniczna oraz że opinia ta powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa.
Powyższe zapisy oznaczają, że autor opinii geotechnicznej powinien zawsze ocenić stopień zanieczyszczenia podłoża gruntowego, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm powinien wskazać na konieczność wykonania remediacji przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych. Taka ocena powinna między innymi polegać na sprawdzeniu statusu danego terenu w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku.
mapa zanieczyszczeń