Ile kosztuje badanie gruntu? Oblicz sam!

Czemu przed zakupem działki, domu lub mieszkania tak ważne jest pytanie o przeprowadzenie badań gruntu? Jest to pierwszy krok do ustalenia, czy nasza przyszła inwestycja znajduje się na terenie wolnym od chemicznych zanieczyszczeń. Wszyscy chcemy mieć pewność, że żyjemy w zdrowym otoczeniu, jednak ile ta pewność będzie nas kosztować?

Czas to pieniądz

Badania środowiska wodno-gruntowego pozwalają uzyskać informacje o aktualnym stanie ziemi w miejscu naszej przyszłej inwestycji. Takie badanie środowiskowe można połączyć z wykonaniem badań geotechnicznych, tym bardziej, że badania geotechniczne są wykonywane zawsze przed rozpoczęciem budowy – tym samym możemy upiec przysłowiowe dwie pieczenie na jednym ogniu. Zaoszczędzimy wtedy sporo czasu oraz mamy możliwość znalezienia atrakcyjnej oferty ewentualnej remediacji.

Jak wygląda badanie gruntu?

Ocena danego terenu powinna rozpocząć się od przeglądu dostępnej dokumentacji w celu sprawdzenia, jaki rodzaj działalności był prowadzony na przedmiotowym terenie w przeszłości i co znajduję się tam do teraz. W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki wystąpienia zanieczyszczenia wód lub gruntu przeprowadza się badanie próbek gruntu lub wody gruntowej. Upoważnione do przeprowadzenia takiego badania gruntu są laboratoria akredytowane bądź certyfikowane jednostki badawcze. Brzmi poważnie, jednak nie martwcie się! Pomocy w tym temacie możecie szukać u specjalistów z firm remediacyjnych, bądź ze Stowarzyszenia Instytutu Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Przede wszystkim profesjonalizm

Kwestię badań środowiskowych powinniśmy powierzyć profesjonalistom. Pamiętajmy, że koszt wykonania badań jest relatywnie niższy w porównaniu do remediacji. a lepsze rozpoznanie podłoża doprowadzi do dokładniejszego okonturowania zanieczyszczenia, zmniejszenia powierzchni i większej pewności, że teren jest faktycznie czysty. Dlatego warto wybrać profesjonalną i doświadczoną firmę, która w pełni przeprowadzi nas przez badanie nie tylko od strony technicznej, ale i formalnej.

Oblicz!

Niektóre firmy zajmujące się badaniami i remediacją udostępniają na swoich stronach internetowych specjalistyczne kalkulatory, dzięki którym możemy mniej więcej oszacować koszt takiego badania. Przykładem takiego kalkulatora jest ten, przygotowany przez firmę Menard Polska, który znajdziecie tutaj.

Badania środowiska wodno-gruntowego to działanie prewencyjne służące zapobieganiu negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powierzchni ziemi na zdrowie i jakość naszego życia. Wczesne rozpoznanie problemu ekologicznego umożliwia zminimalizowanie kosztów przeprowadzenia ewentualnego procesu remediacji, które mogą zmienić cenę zakupu Twojego mieszkania. Z kolei wykrycie problemu w przyszłości może spowodować spadek wartości nieruchomości. Dlatego warto zadbać o grunt już na samym początku planowania inwestycji.

źródło: www.gruntowniebadamy.pl

Martwy przepis? Wypowiedź SIRTZ w sprawie rejestru BDO

„Termin rejestracji firm budowlanych wytwarzających odpady w BDO upłynął w lipcu br., ale nadal nie ma potrzebnych formularzy. Teoretycznie grożą nam teraz kary, nawet do 1 mln zł – mówi Rafał Hałabura, prezes Zarządu Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.”

Na łamach portalu teraz-środowisko.pl ukazał się wywiad z Rafałem Hałaburą, który wypowiada się na temat niedawno wprowadzonego rejestru. Co grozi za nie zgłoszenie firmy do rejestru? W jaki sposób to zrobić? Przeczytaj całość wypowiedzi TUTAJ.

SIRTZ na targach POL-ECO SYSTEM

Remediacja, geologia, smart city… 👨‍🏫 Jak tym zarządzać?
W zeszłym tygodniu dyskutowaliśmy na ten temat w Poznaniu w trakcie panelu eksperckiego, zorganizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w czasie targów Pol-ECO SYSTEM. Dziękujemy za zaproszenie!

W dyskusji dział wzięli:

Edyta Majer reprezentująca PIG-PIB, Marek Kuna z Urzędu Miasta Lublin, Grzegorz Boroń z Urzędu Miasta Bydgoszcz, Jarosław Zawadzki z Urzędu Miasta Poznań, Piotr Janas z SHH sp. z o.o. oraz Wojciech Lenartowicz ze Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych. Moderatorem dyskusji był Bartosz Dominiak ze Smart City Blog.

SIRTZ organizatorem kampanii „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy”

Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych jest organizatorem kampanii społecznej „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy”, która ma na celu zwrócenie uwagi osób zainteresowanych zakupem mieszkania lub domu na problem zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Misją kampanii jest również zachęcenie społeczeństwa do zadawania pytań sprzedawcom, pośrednikom i deweloperom, czy zostały wykonane odpowiednie badania środowiska gruntowo-wodnego. Temat ten powinien być bliski również wszystkim interesariuszom związanym z rynkiem nieruchomości, w tym m.in. architektom, deweloperom, inwestorom, geologom i władzom lokalnym.

Strona internetowa kampanii: www.gruntowniebadamy.pl

Jesteśmy na XVIII Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej!

W dniach 4-6 września w Warszawie odbyła się XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, na której Prezes SIRTZ, Rafał Hałabura, był jednym z prelegentów. Poruszył on tematy związane z prawnymi zagadnieniami procesu remediacji oraz wyjaśnił, jak sprawnie, tanio i przede wszystkim legalnie przeprowadzić oczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Zwrócił także uwagę, że rejestry terenów zanieczyszczonych powinny być w pełni jawne i dostępne dla mieszkańców, np. w formie czytelnej mapy udostępnionej w Internecie – takie rozwiązanie nie tylko ułatwi proces badania gruntu, ale przede wszystkim wpłynie na ochronę naszego zdrowia.

Zgłosiłeś swoją firmę budowlaną do rejestru BDO?

Firmy budowlane, które wytwarzają odpady, zobowiązane są złożyć wpis do rejestru BDO, czyli bazy danych o odpadach. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do 24 lipca 2018 r. lub, jeśli wytwarzanie odpadów nastąpi później, to przed rozpoczęciem ich wytwarzania. Niespełnienie wymogu grozi karą od 1 tys. do 1 mln. zł.

Rejestr BDO a firmy budowlane

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów gospodarujących odpadami tzw. Rejestr BDO prowadzony przez marszałków poszczególnych województw. Zmienione w dniu 8 stycznia br. zapisy ustawy o odpadach obligują wytwórców odpadów, którzy powinni prowadzić ewidencję odpadów do dokonania wpisu do rejestru BDO. Wniosek o wpis trzeba złożyć do 24 lipca br., a jeśli wytwarzanie odpadów nastąpi później, taki wniosek trzeba złożyć przed rozpoczęciem wytwarzania odpadów.

W świetle obowiązującego prawa, odpady to nie tylko niebezpieczne chemikalia lub śmieci, ale również grunt pozyskiwany z wykopów na jednych budowach, a wykorzystywany do prac na innych. Każda firma, która zajmuje się pracami ziemnymi podczas których wydobywana jest ziemia zanieczyszczona lub nawet czysta, ale wywożona poza teren budowy w ilości większej niż 5 ton rocznie, jest wytwórcą odpadów zobligowanym do prowadzenia ewidencji odpadów, a od 24 lipca br. dodatkowo podlega wpisowi do rejestru BDO. Podobna sytuacja dotyczy również np. wytwarzania gruzu podczas prowadzonych prac rozbiórkowych.

– Za prowadzenie prac ziemnych przed uzyskaniem wpisu do rejestru BDO będzie grozić kara administracyjna w wysokości od 1 tys. zł do nawet 1 mln. zł. Jest to bardzo duża zmiana, bo za nieprowadzenie wymaganej ewidencji odpadów kara grzywny wynosi maksymalnie jedynie 5 tys. złkomentuje Rafał Hałabura prezes Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Firmy składające wniosek o wpis do rejestru powinny wskazać informacje o rodzaju odpadu oraz miejscu jego wytwarzania. W przypadku firm budowlanych oznacza to, że przed przystąpieniem do prac ziemnych na danej budowie, firma będzie musiała każdorazowo starać się o wpis do rejestru BDO. Na dokonanie wpisu marszałek województwa ma 30 dni.

To może wpłynąć na terminowość realizacji robót budowlanych, gdyż odtąd trzeba będzie planować je i kontraktować z dużo większym wyprzedzeniem. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc skrócenie czasu uzyskiwania zezwolenia od marszałka. Wzorując się na rozwiązaniach przyjętych dla elektronicznej rejestracji spółek, mogłoby to być np. 24 godziny wyjaśnia Rafał Hałabura. – Innym rozwiązaniem byłoby przyjęcie zasady, że wytwarzanie odpadów związane z pracami budowlanymi prowadzone na jednym większym terenie np. terenie jednego województwa, powinno być objęte jednym wpisem do rejestru BDO.

Pomimo, że obowiązek dokonania wpisu do rejestru BDO dla wytwórców odpadów wchodzi w życie już 24 lipca, nie zostało jeszcze odpowiednio zmienione rozporządzenie Ministra Środowiska określające wzór formularza rejestracyjnego.

Nowelizacja ustawy o odpadach nie utrudni inwestycji budowlanych

Sejm przyjął poprawki senatorów do tak zwanego pakietu odpadowego. W projekcie, który trafi teraz do podpisu prezydenta, nie znalazły się budzące kontrowersje przepisy potencjalnie utrudniające realizację inwestycji budowlanych. Celem nowelizacji jest wyeliminowanie nieprawidłowości w gospodarce odpadami.

W związku z plagą pożarów wysypisk śmieci, które w maju i w czerwcu miały miejsce w różnych regionach kraju, rząd podjął prace nad nowelizacją uszczelniającą system. Pomimo słusznego kierunku postulowanych zmian, część przepisów budziła kontrowersje. Eksperci ze Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych (SIRTZ) wskazywali, że wymóg wprowadzający konieczność obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie, na którym ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów, może spowodować problemy w realizacji inwestycji budowlanych. Wprowadzone w czasie prac nad nowelizacją rozszerzenie tego wymogu
o decyzje o warunkach zabudowy również nie rozwiązywało problemu, bo wiele inwestycji, w tym zwłaszcza inwestycji liniowych, nie jest realizowanych na podstawie takich decyzji.

20 lipca 2018 r. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do projektu. Oznacza to, że działalność związana ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów będzie możliwa również w przypadku nieobowiązywania na danym terenie miejscowych planów i bez decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wydarzenia ostatnich miesięcy jasno wskazały konieczność prawnego uszczelnienia systemu
i poprawy kontroli nad gospodarowaniem odpadami. Cieszymy się jednak z postulowanych przez Instytut Remediacji i przyjętych przez Sejm poprawek senackich, ponieważ wcześniejszy projekt nowelizacji mógł skutecznie utrudnić realizację, a także podnieść koszty inwestycji budowlanych, w tym publicznych, na przykład drogowych –
mówi Rafał Hałabura, prezes Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Inna z poprawek Senatu pozwoli z kolei na magazynowanie do 3 lat niezanieczyszczonej ziemi, która wydobywana jest w trakcie robót budowlanych i potem wykorzystywana do budowy tzw. obiektów liniowych, np. dróg (w projekcie sejmowym był to rok).

Jesteśmy w mediach!

Wypowiadamy się w sprawie nowej Ustawy o odpadach! 

„W naszej ocenie wprowadzane zmiany powinny z jednej strony wpływać na ograniczenie ilości nielegalnych i szkodzących środowisku sposobów pozbywania się niechcianego, tj. najczęściej zanieczyszczonego gruntu. Z drugiej jednak strony powinny zachęcać do legalnego i bezpiecznego wykorzystywania czystej ziemi do wykonania innych obiektów budowlanych” – Prezes SIRTZ, Rafał Hałabura.

Przeczytaj cały tekst TUTAJ.